Yoga Vidya - Seminare - Reinkarnation Reinkarnation de-de Yoga Vidya e.V. info@yoga-vidya.de (Yoga Vidya e.V.) <![CDATA[27.05.2022 - 29.05.2022 - Karma und Reinkarnation]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/karma-und-reinkarnation-a220527-3/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/karma-und-reinkarnation-a220527-3/ <![CDATA[17.06.2022 - 19.06.2022 - Reinkarnation und Karma - Reise durch die Zeit]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/reinkarnation-und-karma-reise-durch-die-zeit-b220617-14/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/reinkarnation-und-karma-reise-durch-die-zeit-b220617-14/ <![CDATA[03.07.2022 - 08.07.2022 - Erneuere dein Leben]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/erneuere-dein-leben-b220703-6/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/erneuere-dein-leben-b220703-6/ <![CDATA[05.08.2022 - 07.08.2022 - Das Gesetz der Anziehung]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-gesetz-der-anziehung-b220805-5/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-gesetz-der-anziehung-b220805-5/ <![CDATA[14.08.2022 - 19.08.2022 - Erneuere dein Leben]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/erneuere-dein-leben-n220814-1/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/erneuere-dein-leben-n220814-1/ <![CDATA[18.11.2022 - 20.11.2022 - Das Feld der Ahnen]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-feld-der-ahnen-b221118-9/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-feld-der-ahnen-b221118-9/ <![CDATA[25.11.2022 - 27.11.2022 - Das Feld der Ahnen]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-feld-der-ahnen-a221125-2/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/das-feld-der-ahnen-a221125-2/ <![CDATA[25.11.2022 - 27.11.2022 - Entdecke deine Bestimmung - gestalte dein Schicksal]]> https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/entdecke-deine-bestimmung-gestalte-dein-schicksal-b221125-10/ https://www.yoga-vidya.de/seminare/seminar/entdecke-deine-bestimmung-gestalte-dein-schicksal-b221125-10/